23 Sep 2017 | 5pm

Gheghard_Ensemble

23 Սեպտեմբեր 2017 | 17:00

Գեղարդ երգեցիկ խումբ
Գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Պապայան

Տաթևի վանական համալիր
Մուտքն ազատ է

…..

23 September 2017 | 5pm

Geghard Vocal Ensemble
Artistic Director Anahit Papayan

Tatev Monastery
Free entry